www.thaisikh.org
 
English Version
 
ศาสนาซิกข์
ประวัติศาสนาซิกข์
วิถีแห่งซิกข์
พระศาสดา
พระมหาคัมภีร์
ฮัรมันดิร ซาฮิบ
ศาสนสถาน คุรุดวารา
ศาสนบัญญัติประจำวัน
ศาสนพิธีของซิกข์
วัฒนธรรม - ประเพณี
คำอธิบายศัพย์ต่างๆ
 
วารสารไทยซิกข์
รายละเอียดวารสาร
วารสารฉบับปัจจุบัน
คลังวารสารไทยซิกข์
ส่งบทความ
 
ปฏิทินข่าวสาร
ข่าวสารทั้งหมด
วันสำคัญทางศาสนา
กิจกรรมเพื่อสังคม
กิจกรรมทางด้านกีฬา
ข่าวสารอื่นๆ
 
ดาวน์โหลด
ฟ้อนต์
พิพิธภัณฑ์รูปภาพ
วอลเปเปอร์
สกรีนเซฟเวอร์
ดาวน์โหลดอื่นๆ
 
สมาคมไทยซิกข์
ประวัติสมาคม
วาย.ที.เอส.เอ.
ที.เอส.ไอ.เอส.
ติดต่อสมาคม
 
สมาคมไทยซิกข์แห่งประเทศไทยสมาคมไทยซิกข์แห่งประเทศไทยสมาคมไทยซิกข์แห่งประเทศไทยสมาคมไทยซิกข์แห่งประเทศไทยสมาคมไทยซิกข์แห่งประเทศไทย
คำอธิบายศัพย์ต่างๆ ของซิกข์ที่น่าสนใจ

ทั้งหมด                                          
                                         
แสดงข้อมูลรายการคำอธิบายศัพย์ต่างๆ ทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วย "S"

คำศัพย์ คำอธิบาย
สัจขัณฑ์ สัจจแท้ เป็นภูมิสุดท้ายที่บุคคลใดสามารถบรรลุถึงภูมินี้แล้วจะหลอมตนเองเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้เป็นเจ้า
ซาดสังคัต ชาวซิกข์ที่มาร่วมชุมนุมเจริญธรรม
ซาฮัญปาธ การสวดพระมหาคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบให้สมบูรณ์โดยไม่ต่อเนื่องตามแต่โอกาสอำนวย
ซาฮิบ คำที่ใช้แทนความเคารพผู้สูงส่งหรือศาสนสถาน ใช้สำหรับพระศาสดา พระมหาคัมภีร ์และ ศาสนสถานคุรุดวารา
ซาฮิบญาดา ราชบุตรสี่พระองค์ของพระศาสดาคุรุโควินท์สิงห์ซึ่งพลีชีพเยี่ยงวีรชนเพื่อศาสนา คือ อายิตสิงห์ จูญาร สิงห์ โยราวัร สิงห์ ฟาเต้ สิงห์
ซังคัต ที่ชุมนุมเจริญธรรม.
ซังรานด์ วันแรกของเดือนตามปฏิทินของอินเดีย จะมีการสวดบทสวด “บาร่ามาฮ่า”ของพระศาสดาคุรุนานักและพระศาสดาคุรุอรยันที่เกี่ยวโยงกับเดือนทั้งสิบสอง
ซัรบัตคาลซา การชุมนุมโดยตัวแทนของซาวซิกข์ทั้งมวลเพื่อพิจารณาปัญหาที่สำคัญของประชาคมซิกข์
ซาโรปา สิ่งที่มอบให้เป็นเกียรติ์แก่ผู้รับโดยชุมชนซิกข์ โดยทั่วไปเป็นผ้าโพกศีรษะหรือผ้าคลุมไหล่
ซาโรวัร สระน้ำสำหรับชำระกาย มีทั่วไปในคุรุดวาราหลายแห่ง
สัตย์ ศรี อกาล ชาวซิกข์เมื่อพบปะกันจะทักทายว่า สัตย์ ศรี อกาล “พระผู้เป็นเจ้าทรงสัจจริง”
เซว่า การรับใช้หรือช่วยเหลือ การทำเซว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของชาวซิกข์ที่จะรับใช้ในศาสนสถานคุรุดวารา หรือที่อื่นๆใด การทำเซว่าทำให้เราหมดความเห็นแก่ตัวและให้ความรู้สึกว่าได้ทำการที่เป็นประโยชน์แก่สังคม เซว่าสามารถกระทำได้ด้วยการบริจาคทรัพย์ สละเวลาช่วยเหลือหรือลงมือบริการด้วยกำลังกาย เซว่าควรจะกระ ทำจากส่วนลึกของหัวใจจริง เราไม่ควรจะกระทำเพียงเพื่อเป็นการแสดงออกหรือหวังผลประโยชน์
ชาบัด บทสวดจากพระมหาคัมภีร์ของศาสนาซิกข์
ชาฮีด คือวีรชนผู้พลีชีพของตนเพื่อรักษาไว้ซึ่งความเชื่อถือ (ศาสนา) ของตน หรือ ความเป็นธรรม (ความถูกต้อง) เช่นเดียวกับผู้สละชีพในการต่อสู้เพื่อรักษา ดำรงเอกลักษณ์ของตนเอง
ซโรมนี คุรดวารา ปัรบันดัก คอมมีตี คณะกรรมการกลางคุรุดวาราสูงสุด: คือคณะกรรมการกลาง ของชาวซิกข์ที่มีหน้าที่ดูแลและบริหารงานของคุรุดวาราต่างๆในรัฐปัญจาบ ฮารีอานา และ ฮีมาจัลประเทศ อีกทั้งรับผิดชอบหน้าที่การเผยแพร่ ส่งเสริมการศึกษาของศาสนาซิกข์
ซิงห์ (ราชสีห์) บุรุษผู้รับอมฤตเป็นชาวซิกข์โดยสมบูรณ์จะใช้นาม “ซิงห์” ต่อท้ายนามของตน
สุขอาซัน การอัญเชิญพระมหาคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบสู่ที่ประทับในเวลาค่ำ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมต่างๆใน ประจำวัน
สุขมณีซาฮิบ สุขมณีซาฮิบคือบทสวดประพันธ์โดยพระศาสดาคุรุอรยันซาฮิบ เป็นบทสวดแห่งสันติสุข พระศาสดาทรงอธิบายในบทสวด การสวดภาวนา รำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าเป็นหนทางที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้น การประจักษ์ถึงตนเอง ทรงอธิบายถึงแนวทางที่จะรำลึกถึงพระผู้ป็นเจ้า สุขมณีซาฮิบเป็นบทสวดที่มีผู้สวด ภาวนามากที่สุดของซิกข์ บทสวดปรากฏในหน้าที่ 262 ของพระมหาคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบ
ซาวัยเอ้ บทสวดที่ประพันธ์โดยพระศาสดาคุรุโควินท์สิงห์และปรากฏในดัสซัมครันถ์

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2547 - 2548 สมาคมไทยซิกข์แห่งประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 (0) 2221-1011   โทรสาร: +66 (0) 2224-8095   อีเมล: info@thaisikh.org